กีฬาและ สิทธิมนุษยชน

                กีฬาเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและส่งเสริม สิทธิมนุษยชน สามารถมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสันติภาพตลอดจนความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

กีฬาและ สิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชน

                การไม่เลือกปฏิบัติ การรวมตัวทางสังคม ความหลากหลาย คุณธรรม และความเคารพ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการรับรู้ถึง ‘การเล่าเรื่องกีฬาของพระเยซู’

 สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่ามีความท้าทายและข้อกังวลที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกีฬา เช่น นักกีฬา แฟน คนทำงาน งานกีฬา

ผู้จัดงาน ชุมชนที่อยู่อาศัย และสื่อมวลชน ในทศวรรษที่ผ่านมา ประเด็นดังกล่าวอยู่ในแนวหน้าของวรรณกรรมและสื่อทางวิชาการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ ความยุติธรรม เสรีภาพในการแสดงออก ความยั่งยืน สิทธิเด็ก สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

กีฬาสามารถหล่อเลี้ยงค่านิยมเชิงบวก เช่น มิตรภาพ ความเป็นเลิศ ความเสมอภาค วินัย และความเคารพ ซึ่งระบุไว้ในกฎบัตรโอลิมปิก ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และกฎบัตรยุโรปเพื่อสิทธิขั้นพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นซ้ำๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาขนาดใหญ่

ตั้งแต่สิทธิของผู้อยู่อาศัย สิทธิแรงงาน สิทธิเด็ก สิทธิสตรี และสิทธิของนักกีฬา มีความจำเป็นต้องทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและจัดการกับปัญหาเหล่านั้น ในขณะที่เน้นให้เห็นถึงพลังที่ขัดแย้งกันในการเชื่อมโยงของเอกราชของกีฬา กฎหมายของรัฐ

และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หัวข้อวิจัย ‘กีฬาและสิทธิมนุษยชน’ สนับสนุนการมีส่วนร่วมจากหัวข้อที่หลากหลาย หลากหลาย ข้ามสาขาวิชา รวมถึงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมวิทยา ธุรกิจ จริยธรรม การจัดการจิตวิทยาและกฎหมาย เป้าหมายของเราคือการรวบรวมต้นฉบับที่หลากหลายและครอบคลุมซึ่งจะช่วยให้เข้าใจความซับซ้อนและกำลังการแข่งขันในด้านนี้ได้ดียิ่งขึ้น

หัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่ (แต่ไม่จำกัดเพียง):

สิทธิมนุษยชน

• การแข่งขันกีฬาครั้งใหญ่และการละเมิดสิทธิมนุษยชน (สิทธิของผู้อยู่อาศัย สิทธิแรงงาน สิทธิเด็ก สิทธิสตรี สิทธิของนักกีฬา ความไม่เท่าเทียมกันอื่นๆ เช่น กีฬาสำหรับผู้ทุพพลภาพ)

• สิทธิของนักกีฬา ( เสรีภาพในการแสดงออก เสรีภาพในการเคลื่อนไหว สิทธิในความเป็นส่วนตัว เสรีภาพทางศาสนา สิทธิภาพ ฯลฯ)

• เอกราชของกีฬาและสิทธิมนุษยชน (วิธีการประนีประนอมความเป็นคู่ระหว่างการปกครองของกีฬาเองและกฎหมายของรัฐ ศาลระดับภูมิภาค)

• ความต่อเนื่องของการปกป้องกีฬาและสิทธิมนุษยชน (สิทธิมนุษยชนและบริบทค่านิยมที่จำเป็นสำหรับการกีฬาที่ปลอดภัย ศีลธรรม และจริยธรรม )

• นโยบายกีฬาระหว่างประเทศและความเป็นสากลของสิทธิมนุษยชน (ลัทธิสากลนิยมกับสัมพัทธภาพ การเคลื่อนไหวกีฬาและวัฒนธรรม

• กีฬา สิทธิมนุษยชน สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี (การใช้สารเสพติดและการละเมิด โควิด “จริยธรรมการกีฬา”)

• การปกป้องสิทธิมนุษยชนในกีฬา (บุคลากรสนับสนุนนักกีฬา บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศและระดับชาติ การแทรกแซง)

คำสำคัญ : กีฬา, สิทธิมนุษยชน, นักกีฬา, ชุมชน, แฟน ๆ, ค่านิยม, ความเท่าเทียมกัน, การไม่เลือกปฏิบัติ, ความหลากหลาย, ความเป็นธรรม, ความเคารพ, สังคม, การแข่งขันกีฬาที่สำคัญ, การป้องกัน, กีฬาปลอดภัย, การพัฒนาที่ยั่งยืน, จริยธรรม, ความเป็นอยู่ที่ดี, สุขภาพจิต, ความเสมอภาค, คุณธรรม

หมายเหตุสำคัญ : การมีส่วนร่วมทั้งหมดในหัวข้อการวิจัยนี้ต้องอยู่ในขอบเขตของส่วนและวารสารที่ส่งตามที่กำหนดไว้ในพันธกิจ Frontiers ขอสงวนสิทธิ์ในการนำต้นฉบับที่อยู่นอกขอบเขตไปยังส่วนหรือวารสารที่เหมาะสมกว่าในขั้นตอนใด ๆ ของการตรวจสอบโดยเพื่อน

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

เรื่องเกี่ยวกับกีฬา คลิก ความท้าทายใหม่ในโลกยุคโลกาภิวัตน์

โดย แทงบอล

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ใส่ความเห็น