กรมศุลกากรได้ดำเนินการ พร้อมแล้วที่จะขยายตัวเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ

กรมศุลกากรได้ดำเนินการ ที่จะบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะเชื่อมโยงหรือรวบรวมฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน เข้าสู่ฐานข้อมูลของในระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ (NSW) เพื่อใช้ในการสร้างจุดบริการให้แก่ลูกค้าในรูปแบบ บริการเสร็จสรรพ ณ.จุดเดียวรวมถึงยังสามารถเชื่อมโยงระบบการบริการไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีระบบการบริการที่เหมือนหรือใกล้เคียงกันได้อีกด้วย

กรมศุลกากรได้ดำเนินการ

     วันเสาร์ที่ผ่านมา โฆษกรองนากยกรัฐมนตรี พลตรี สรรเสริญ แก้วกำเนิด ได้กล่าวว่า การดำเนินการพัฒนา ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย เพื่อที่จะ ก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในช่วงปลายปีนี้การที่นำระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ เข้ามาใช้งานนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการด้านต่าง ๆ และสามารถใช้ในการแข่งขันหรือการอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าขายข้ามพรมแดนระหว่างประเทศได้ รวมถึงยังสามารถช่วยลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลเอกสารจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมศุลกากร เช่น การทำเรื่องนำเข้าสินค่า-ส่งออกสินค้า หรือการออกใบอนุญาตและใบรับรอง ต่าง ๆ เป็นต้น

โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรมศุลกากร สามารถส่งข้อมูลเอกสารไปยังบุคคลอื่น ๆผ่านทาง ระบบข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามแผนผังการดำเนินการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จากในการตลาดและฐานการผลิตร่วมกันของในแต่ละประเทศที่อยู่ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งในแต่ละประเทศนั้นจะดำเนินการสร้างและพัฒนาระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละประเทศเอง โดยที่ระบบศุลกากรในแต่ละประเทศต้องสามารถเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าด้วยกัน เพื่อที่ในแต่ละประเทศจะสามารถนำระบบดังกล่าวมาใช้งานในด้านต่าง ๆ แบบครบวงจรร่วมกันได้

    จากคำบอกเล่าของ พลตรี สรรเสริญ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวว่า ฐานข้อมูลจากทั้งเจ็ดหน่วยงานที่จะเชื่อมโยง เข้าสู่ฐานข้อมูลในระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ต้องทำให้แล้วเสร็จก่อนที่จะประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนในปลายปีนี้

บทความจาก ufabet

ใส่ความเห็น